• Ujin Matsuo

田財あかね、奥 誠之、林 千歩 Akane Tazai, Masayuki Oku, Chiho Hayashi 2017-12-20


奥 誠之、林 千歩

田財あかね、奥 誠之、林 千歩

Akane Tazai, Masayuki Oku, Chiho Hayashi

2017-12-20

アトリエ

東京藝術大学油画

上野 東京

Ueno Tokyo

#奥誠之 #MasayukiOku #東京藝術大学油画 #林千歩 #ChihoHayashi #田財あかね #AkaneTazai

37 views0 comments